روایتی از زیر پل سوخته‌ی کابل از تحصیلات عالی در هندوستان، تا حضور در پل سوخته‌ی افغانستان .