آدم که از سر خر پاین شده باشد سر جلو موتر سوار شود خوب از او چی توقع داری0 views0 comments