این دو خواهر بنام های مستعار سیمین و نازنینچه گیرا و دلنشیندرد افغانستان را در یک ترانه فریادمیز

Updated: Apr 5

1 view0 comments