این هم ویدیو جدید عبدالروف جان پس از آزادی از دو سال حبس در بند آدم ربایان!

تصاویر عبدالروف جان در آغوش فامیل و بوسه های پسر کوچک به روی پر محبت پدر...


عاملین این قضیه باید شدیدترین مجازات شوند

ویدیو در لینک:

 


0 views0 comments