ببرک کارمل در مراسم بزرگداشت از جشن اول می«روز جهانی کارگر»سال ۱۳۶۴در ستدیوم ورزشی کابل0 views0 comments