بهترین آهنگی مسافری مسافر تا شدم حالم بدتر شد فلک از درد و هجران ام .

2 views0 comments