به مادر میهن بگو بگو ازما 

به مادر میهن بگو بگو از ما بگو که دریافتیم ره حقیقت را بگو که ای مادر بخاطر میهن ترانه میخوانیم بگو که ای مادر شکوه میهن را همیشه خواهانیم سعادت ملت شهامت کارگر فروغ وحدت ها به قلب این کشور همیشگی بادا همیشگی بادا چی عالمی دارد چی لذ تی دارد به پهنی هستی صدای خرسند ها از سینه انسان همیشه بر خاسته

1 view0 comments