تالبان تروریست یک داکتر را در شهر کابل به شهادت رساندن؛ همسر این داکتر در شفاخانه فریاد میزند: خداو3 views0 comments