دختری که بعد از ۱۸ سال پسر شد

دختری که بعد از ۱۸ سال پسر شد 😮😮

شهناز که ۱۸ سال با حس دخترانه زندگی کرد و بعدا متوجه بعضی از دگرگونی ها در فیزیولوژی و آناتومی بدن خود میشود. با مراجعه به داکتر و بعد از سلسله معاینات به این نتیجه میرسد که دیگر لازم نیست دخترانه پوش زندگی کند. و اسم خود را از شهناز به عبدالله تغییر داده و زندگی میکند. 😟😕

بیشتر خودتان در ویدیو ببینید
0 views0 comments