دستگیر عظیم توسط نیرو های ت ا لبان برادر عالم گل حقانی رییس برکنار شده‌ی پاسپورت

دستگیر عظیم توسط نیرو های ت ا لبان برادر عالم گل حقانی رییس برکنار شده‌ی پاسپورت با شراب، رشوت و دختر به دام افتاد نوار تصویری‌که نشان می‌دهد که برادر عالم گل حقانی، رییس برکنار شده‌ی ریاست پاسپورت با شراب، رشوت و دختران به گونه‌ی بالفعل به دام نیرو‌های ت-ا-لبان ، افتاده است


0 views0 comments