صحبت‌ یکی از نظامیان پیشین کشور که به مدت دوماه نزد گروه طالبان بوده و امروز0 views0 comments