فهیم فنا سکوت خود را شکست و در مصاحبه جدیدش صداهای شکیلا را پخش می کند که در آن شکیلا اقرار می کن0 views0 comments