‎محقق در حال جان کندن است شما ازین پیر فرسوده توقوع مقاومت دارین

Updated: May 22

ان الله یحب المتوکلین

با توکل بخداوند منـان بتاریخ عصر روز ۳۰ ثور ۱۴۰۱ هجری شمسی در انقره به زیر تیغ جراح به طریقه اندسکوپی بدون عملیات باز رفتم

ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه بیهوشم کردند ٫ تا ساعت ۸ و ۱۵ سه ساعت عملیات دوام کرد

ساعت ۸ و ۱۵ به هوش ٱمدم تا ساعت ۱۰ بجه شب سرگیجه و حالت نیمه خواب و نیمه بیدار بودم بعد از ساعت ده بجه خواب رفتم تا ساعت سه و نیم صبح خواب بودم و سه نیم بیدار شدم

چون طبق هدایت داکتر نباید تکان می‌خوردم ‌و اجازه نشستن را نداشتم در چند نقطه بدنم هم سروم وصل بود نماز صبح را بطریق اضطراری خواببده خواندم .

طبق هدایت داکتر باید سه روز را به حالت خوابیده زیر نظر داکتران در شفاخانه باشم بعد تا مدت د‌و هفته در خانه تحت مراقبت باشم به حالت خوابیده و مدت کوتاه نشسته و از جای بلندی مثل زینه بالا نروم

بعد تا مدت دو ماه کارهای سنگین نکنم ورزش سبک مثل گام زدن ٱهسته انجام دهم وبعد از دوماه همه چیز نورمال میشود ودر خدمت عزیزان کشورم حواهم بود

از همه دوستان التماس دعاء دارم
0 views0 comments