مرد بلخی: دخترم را برادرآمراجمل (فرمانده طاان) فرار داده


 

مرد بلخی: دخترم را برادر آمر اجمل (فرمانده طالبان) فرار داده، هیچ کس پرسان نمی‌کند، این چگونه امارت، شریعت و اسلام است. وقتی ناموس ما مصئون نیست، زندگی به ما چه به کار آید.3 views0 comments