کابل امروز شاهد چهار انفجار مین بود.

Updated: Apr 5در این انفجارها دوتن به‌شمول محمدزی کوچی آمر حوزه پنجم امنیتی کابل جان باخته و پنج‌تن دیگر زخم برداشته‌اند.

0 views0 comments