درخواست مردم از مارشال دوستم، دوستم به کابل آمد

Updated: Apr 50 views0 comments