آهنگی در وصف شهید داکتر نجیب الله قهرمان .روحش شاد و یادش گرامی باد.0 views0 comments