ویدیو لحظه حمله مسلحانه بالای عمران خان - گفته میشود درین حمله یک مرمی در پای عمران خان خورده است.


0 views0 comments